<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type int in <b>C:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\rdc\includes\page-intro.php</b> on line <b>91</b><br />
Algemene voorwaarden

   Algemene voorwaarden RDC inMotiv Nederland BV (NL)  

   General Terms RDC inMotiv Nederland BV (ENG)

 

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
RDC: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde RDC inMotiv Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam.
Klant: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (niet-zijnde een consument).
Dienstverlening: het leveren door RDC of door een derde partij op verzoek van RDC van zaken, producten, materialen, documenten, informatie, gegevens en/of diensten.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, iedere aanbieding, iedere rechtsbetrekking en iedere overeenkomst tot Dienstverlening tussen RDC en een Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk, schriftelijk is afgeweken.
2.2 De algemene inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigbaar zijn of op andere wijze niet afdwingbaar of ongeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing en zullen partijen onmiddellijk in overleg treden om de nietige c.q. niet-afdwingbare bepaling(en) te vervangen door een of meerdere bepalingen waarvan de inhoud en strekking zo nauw mogelijk aansluit bij de nietige of niet-afdwingbare bepaling en wel geldig en afdwingbaar is.
2.4 Indien en voor zover software of een ander onderdeel van de Dienstverlening door een derde wordt geleverd, kan RDC de voorwaarden van de derde voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekken. In dat geval zullen de voorwaarden van de derde voor dat onderdeel van de Dienstverlening in de verhouding tussen de derde en Klant van toepassing zijn, en in de verhouding tussen de derde en Klant bij tegenstrijdigheden prevaleren boven deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden van de derde om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn, gelden deze algemene voorwaarden onverkort op de relatie tussen de derde en Klant.

3. Offertes, totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van RDC zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van leverbaarheid, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2 Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting voor RDC tot levering van een gedeelte van de in de offerte begrepen Dienstverlening tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Ook geldt de offerte niet automatisch voor nabestellingen.
3.3 De door RDC uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven, en onverminderd het recht van RDC om evidente fouten, waaronder verschrijvingen, te corrigeren. RDC is slechts aan een offerte gebonden indien Klant de aanvaarding hiervan binnen dertig (30) dagen schriftelijk, waaronder mede begrepen per e-mail, bevestigt.
3.4 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan RDC verstrekte gegevens waarop de offerte is gebaseerd. Indien de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, is RDC gerechtigd de offerte in te trekken of te wijzigen.
3.5 Opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door RDC en zijn niet gericht op uitvoering door een bepaalde persoon.
3.6 Een overeenkomst tot Dienstverlening komt in ieder geval tot stand zodra de Klant (i) een offerte, aanbieding, of ander gelijksoortig juridisch bindend document van RDC aan Klant ondertekend retourneert aan RDC binnen de geldigheidstermijn, (ii) meewerkt aan de Dienstverlening door RDC conform een dergelijk document of (iii) een factuur van RDC betaalt voor de Dienstverlening. In een dergelijk geval bestaat de overeenkomst uit het betreffende document, tezamen met deze algemene voorwaarden en eventuele toepasselijke voorwaarden van derden en eventuele andere overeengekomen documenten zoals een verwerkersovereenkomst.
3.7 Waar deze algemene voorwaarden vereisen dat een verklaring schriftelijk wordt gedaan of een afspraak schriftelijk wordt vastgelegd, kan aan die eis worden voldaan door middel van een elektronische verklaring respectievelijk vastlegging via elektronische weg, tenzij anders overeengekomen.

4. Klantaccount
4.1 Voor het gebruik van de Dienstverlening is een account bij RDC nodig. Registratie vindt plaats door middel van een aanmeldformulier. Klant zal maar één account aanmaken.
4.2 Klant staat ervoor in dat degene die een account aanmaakt namens Klant, en/of offertes, aanbiedingen of andere documenten van RDC namens Klant accepteert, bevoegd is om Klant te vertegenwoordigen en te binden ten aanzien van de Dienstverlening.
4.3 Klant is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het account en de toegangsgegevens. Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account. Indien Klant bekend wordt met (vermoedelijk) onbevoegd gebruik van het account of de toegangsgegevens, zal Klant RDC hierover onmiddellijk schriftelijk informeren.
4.4 Klant zal de toegangsgegevens voor het account niet delen met onbevoegden. Het is uitdrukkelijk verboden om klantaccounts aan te maken ten behoeve van derden.
4.5 RDC kan een account opschorten of beëindigen om haar moverende redenen, waaronder bij verdenking van misbruik of fraude.
4.6 Op het moment van einde Dienstverlening, eindigt ook de toegang van Klant tot het account en zal de Klant niet meer (kunnen) inloggen.

5. Levering, risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
5.1 Klant is verplicht de overeengekomen Dienstverlening af te nemen op het moment waarop deze aan hem door RDC worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking staat.
5.2 Indien Klant de afname van de Dienstverlening weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de Dienstverlening, zal de Dienstverlening worden opgeschort voor risico van Klant. Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, zoals opslagkosten en kosten van verzekering, verschuldigd zijn, evenals de overeengekomen kosten voor de Dienstverlening zelf.
5.3 Het risico van verlies of beschadiging van zaken geleverd door RDC aan Klant als onderdeel van de Dienstverlening gaat over op de Klant op het moment waarop de zaak in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een door de Klant gebruikte hulppersoon is gebracht, waaronder door beschikbaarstelling van de zaak op de systemen van RDC aan Klant.
5.4 Aan Klant als onderdeel van de Dienstverlening geleverde zaken blijven eigendom van RDC totdat alle bedragen die Klant op grond van de overeenkomst aan RDC verschuldigd is volledig ontvangen zijn door RDC. Klant zal geen onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken verpanden of op enige andere wijze bezwaren en verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Dienstverlening te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5.5 Rechten, zoals licenties, worden in voorkomend geval aan Klant verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat Klant tijdig de daarvoor verschuldigde vergoedingen volledig aan RDC heeft betaald.
5.6 RDC kan de Dienstverlening in gedeelten leveren, behalve indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Als de Dienstverlening in gedeelten wordt geleverd, kan RDC elk gedeelte van de Dienstverlening afzonderlijk factureren.
5.7 RDC heeft het recht om de inhoud en omvang, waaronder ook prijzen, van de Dienstverlening van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld bij wijziging van toepasselijke wet- of regelgeving of wijziging van de dienstverlening van toeleveranciers. Indien de wijziging wezenlijke, nadelige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering of procedures van Klant, heeft Klant het recht de overeenkomst op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan RDC tegen de datum dat de wijziging in werking treedt, tenzij de wijziging voortkomt uit een wijziging van toepasselijke wet- of regelgeving of RDC de kosten voor het aanpassen van de bedrijfsvoering of procedures voor haar rekening neemt.

6. Levertijd
6.1 Door RDC opgegeven levertijden en data hebben een indicatief karakter, gelden steeds bij benadering, en kwalificeren niet als fatale termijnen. RDC spant zich redelijkerwijs in om overeengekomen levertijden en data zoveel mogelijk in acht te nemen bij de Dienstverlening.
6.2 Een door RDC opgegeven levertijd of datum vangt aan nadat alle benodigde gegevens van Klant in haar bezit zijn, en vervalt indien partijen tussentijds een wijziging van de inhoud of omvang van de Dienstverlening schriftelijk overeenkomen.
6.3 Bij niet tijdige of onjuiste levering komt RDC pas in verzuim nadat Klant RDC schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant RDC een redelijke termijn van ten minste 30 (dertig) dagen heeft gesteld om tekortkoming te herstellen en RDC haar tekortkoming niet binnen de gestelde termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient een duidelijke, volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
6.4 RDC kan levering van bepaalde Dienstverlening afhankelijk stellen van de schriftelijke toestemming van een derde partij die voorwaarden heeft gesteld aan het gebruik van zaken, producten, informatie, gegevens of diensten die nodig zijn voor de Dienstverlening.

7. Garantie
7.1 RDC zal zich naar beste vermogen inspannen dat de Dienstverlening voldoet aan de overeengekomen functionele en technische specificaties en vrij is van materiële gebreken. Voor geleverde zaken geldt voorgaande gedurende een periode van 1 (één) maand na levering aan Klant.
7.2 Gedurende de in paragraaf 7.1 genoemde termijn, heeft Klant recht op kosteloos herstel van de Dienstverlening, op voorwaarde dat Klant na aflevering van de Dienstverlening heeft voldaan aan de verplichtingen opgenomen in artikel 10. RDC kan er voor kiezen om de Dienstverlening te vervangen indien herstel bezwaarlijk is. De Klant heeft recht op vervanging van de Dienstverlening indien herstel van de Dienstverlening niet mogelijk is.
7.3 RDC is niet gehouden tot herstel van de Dienstverlening indien de gebreken het gevolg zijn van een onjuiste behandeling van de Dienstverlening door Klant. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het niet conform de instructies, voorgeschreven richtlijnen en van overheidswege opgelegde regelgeving gebruik maken van de Dienstverlening.
7.4 Indien een onderdeel van de Dienstverlening door een derde partij wordt geleverd, is de garantie voor dat onderdeel beperkt tot de garantie die door de betreffende derde partij voor de Dienstverlening wordt gegeven.
7.5 RDC staat er niet voor in dat de Dienstverlening geschikt is voor het door de Klant voorgenomen gebruik of zal leiden tot het door de Klant gewenste resultaat gedurende de in artikel 7.1 genoemde termijn en daarna.

8. Verplichtingen Klant
8.1 Klant zal zich opstellen en gedragen op een manier die van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienstverlening verwacht mag worden.
8.2 Klant zal aan RDC gegevens, waaronder maar niet alleen de juiste contactinformatie, verstrekken die relevant zijn voor de overeenkomst en zal RDC zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren in het geval voor de overeenkomst relevante gegevens zullen wijzigen.
8.3 Klant zal de Dienstverlening slechts gebruiken voor haar eigen bedrijfsvoering en in overeenstemming met de overeenkomst, toepasselijke wetgeving, van overheidswege opgelegde regelgeving, technische eisen en instructies van RDC.
8.4 Klant zal haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten niet aan derden overdragen of aan derden in gebruik geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RDC.
8.5 Klant zal de Dienstverlening niet aan derden doorverkopen, als managed service aanbieden of anderszins commercieel (laten) exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RDC, dit op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000, te vermeerderen met € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van RDC, waaronder het recht om de door haar geleden schade op Klant te verhalen.
8.6 Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot de Dienstverlening mogelijk te maken, tenzij onderling anders schriftelijk overeengekomen.
8.7 Indien Klant de Dienstverlening niet gebruikt in overeenstemming met de overeenkomst en voor het gebruik waarvoor de Dienstverlening bedoeld is, kan RDC er niet voor instaan dat de Dienstverlening voldoet aan de technische eisen, normen en voorschriften die worden gesteld door wet- en regelgeving.
8.8 Alle andere technische eisen die door de Klant aan de Dienstverlening worden gewenst en die afwijken van de normaal geldende eisen, dienen door partijen schriftelijk te zijn overeengekomen in de overeenkomst.
8.9 Indien Klant als onderdeel van de Dienstverlening een Voertuig Identificatienummer (VIN), waaronder ook de meldcode (laatste vier cijfers van het VIN), verkrijgt, zijn de gebruiksvoorwaarden VIN van RDC van toepassing. De meest actuele versie van deze voorwaarden is te vinden op www.rdc.nl/vin. Klant is verplicht zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder rechten in knowhow, met betrekking tot de Dienstverlening blijven te allen tijde het eigendom van RDC of haar licentiegevers of toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
9.2 RDC verleent de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de Dienstverlening voor de duur van de overeenkomst indien en voor zover nodig voor het gebruik van de Dienstverlening.
9.3 Alle intellectuele eigendomsrechten, documentatie en materialen voortvloeiende uit, of ontwikkeld in het kader van de Dienstverlening komen aan RDC toe. Op eerste verzoek van RDC zal Klant redelijkerwijs alle medewerking verlenen en volmachten verstrekken die nodig zijn om de rechten aan RDC toe te kennen of over te dragen.
9.4 De intellectuele eigendomsrechten op de door Klant ontwikkelde en ingebrachte analyses, ontwerpen, rapporten, specificaties en andere documenten en materialen op basis van de geleverde Dienstverlening komen alleen aan Klant toe indien dit schriftelijk tussen Partijen is afgesproken.
9.5 Indien en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat specifieke intellectuele eigendomsrechten aan Klant zullen toekomen, zullen de rechten aan Klant worden overgedragen, nadat Klant alle aan RDC verschuldigde kosten en vergoedingen, waaronder voor de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom, heeft voldaan.
9.6 Overdracht van intellectuele eigendomsrechten, documentatie en materialen in overeenstemming met paragraaf 9.3 laat het recht van RDC onverlet om de aan de overgedragen intellectuele eigendomsrechten, documentatie en materialen ten grondslag liggende kennis, technieken en ideeën, waaronder algoritmen en protocollen, zonder beperking voor andere doeleinden en klanten te gebruiken en daarover vrijelijk te beschikken, waaronder voor de ontwikkeling van vergelijkbare intellectuele eigendomsrechten, documentatie of materialen.
9.7 Klant vrijwaart RDC, haar licentiegevers en haar toeleveranciers voor elke rechtsvordering van een derde uit hoofde van de overeenkomst, of elke aanspraak of vordering van een derde vanwege inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten, van welke aard dan ook, voor zover een dergelijke aanspraak of vordering betrekking heeft op of verband houdt met door Klant aan RDC ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, geleverde zaken, producten, informatie/gegevens en diensten, of met gebruik van de Dienstverlening door Klant in strijd met de overeenkomst.
9.8 RDC zal kennis, technieken en de ideeën ontwikkeld, respectievelijk toegepast voor uitgevoerde Dienstverlening, te allen tijde zonder beperking voor andere doeleinden en klanten mogen gebruiken en daarover vrijelijk kunnen beschikken, waaronder voor de ontwikkeling van vergelijkbare intellectuele eigendomsrechten, documentatie of materialen.
9.9 Klant verleent bij dezen toestemming aan RDC om de algemene kennis die zij verkrijgt, door het gebruik van de Dienstverlening door Klant, zoals inzicht in het soort gegevens dat wordt verwerkt, de frequentie van gebruik en het soort gebruik, te analyseren en te gebruiken in de ruimste zin des woords, waaronder het gebruik van deze gegevens voor statistische en analytische doeleinden, zoals voor het generen van rapportages en het bewerken, het verrijken en het ter beschikking stellen door RDC van deze inzichten aan derden, één en ander steeds met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving, waaronder de AVG. Dit recht van RDC is overdraagbaar en eeuwigdurend en kan niet worden beëindigd. Klant vrijwaart RDC voor vorderingen of aanspraken van derden die eruit voorkomen dat Klant niet bevoegd was tot het geven van de in deze paragraaf beschreven toestemming.
9.10 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom of betreffende het vertrouwelijke karakter van zaken, producten, materialen, documenten, informatie, gegevens en/of diensten, verstrekt in het kader van de Dienstverlening, te (laten) verwijderen of te (laten) wijzigen.
9.11 RDC mag technische voorzieningen aanbrengen ter bescherming van de zaken, producten, materialen, documenten, informatie, gegevens en/of diensten die zij in het kader van de Dienstverlening verstrekt in verband met een overeengekomen beperking in inhoud of duur van het gebruikersrecht van Klant. Klant zal deze voorzieningen niet (Iaten) verwijderen of (laten) omzeilen.

10. Gebreken, klachttermijnen
10.1 Klant dient de zaken, producten, materialen, documenten, informatie, gegevens of diensten, die geleverd worden in het kader van de Dienstverlening, bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste Dienstverlening is geleverd;
b. of de geleverde Dienstverlening wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en
het aantal) overeenstemt met hetgeen overeengekomen;
c. of de geleverde Dienstverlening voldoet aan de overeengekomen technische en functionele specificaties of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik voor eigen bedrijfsvoering.
10.2 Klant zal geconstateerde zichtbare gebreken of tekorten binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering schriftelijk aan RDC melden.
10.3 Klant zal geconstateerde niet zichtbare gebreken die aanwezig zijn op het moment van aflevering binnen 3 (drie) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 (één) maand na aflevering schriftelijk aan RDC melden.
10.4 Ook indien Klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Bij niet-tijdig reclameren vervalt het recht om op het gebrek in de Dienstverlening een beroep te doen.

11. Looptijd en verlenging
11.1 Een overeenkomst tussen RDC en Klant wordt aangegaan voor de duur van (minimaal) 1 (één) jaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2 Verlenging van de overeenkomst vindt steeds stilzwijgend plaats voor de duur van 1 (één) jaar, tenzij een partij de overeenkomst opzegt door middel van een aangetekende brief tegen het einde van de desbetreffende periode met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 (drie) maanden.

12. Prijzen
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door RDC afgegeven prijzen en tarieven:
a. in euro’s;
b. exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd;
c. op basis van door RDC gehanteerde minimum hoeveelheden.
12.2 Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een door RDC afgegeven begroting of kosteninschatting, of een door Klant gecommuniceerd beschikbaar budget.
12.3 RDC kan haar prijzen en tarieven jaarlijks verhogen in overeenstemming met CBS zakelijke en ICT-dienstverlening index 82, overige zakelijke dienstverlening (2015=100), met een opslag van 2% (twee procent).
12.4 Onverminderd paragraaf 12.3 is RDC te allen tijde gerechtigd, ook indien partijen een bepaalde prijs of een bepaald tarief zijn overeengekomen, tot verhoging van de prijs of het tarief, indien zich gedurende de looptijd van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van de aanschaf en/of ontwikkeling van de Dienstverlening, bijvoorbeeld als gevolg van stijgingen van grondstofprijzen, licentievergoedingen, loonkosten, van overheidswege opgelegde kosten, tarieven of heffingen en/of anderszins niet-voorziene omstandigheden. Indien de totale verhoging van prijzen of tarieven op grond van deze paragraaf en paragraaf 12.3 uitkomt op een verhoging van meer dan 10% (tien procent) en Klant hier niet mee instemt, kan Klant de overeenkomst binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de verhoging schriftelijk opzeggen met ingang van de datum dat de verhoging van kracht zal zijn.
12.5 De door Klant betaalde prijzen en tarieven zijn in bepaalde gevallen gebaseerd op door RDC gehanteerde prijscategorieën (staffels). Klant wordt in dat geval op basis van in de overeenkomst genoemde kenmerken in een bepaalde categorie ingedeeld. Indien Klant in een andere categorie terecht komt door wijziging van omstandigheden, zoals nader uiteengezet in de overeenkomst, heeft RDC het recht om de prijzen en tarieven overeenkomstig aan te passen.
12.6 Indien de kredietwaardigheid van Klant daartoe aanleiding geeft kan RDC nadere zekerheid verlangen (zoals een bankgarantie) of een kredietwaardigheidscontrole (laten) uitvoeren voorafgaand aan of tijdens de looptijd van de overeenkomst, één en ander met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving waaronder de AVG.
12.7 RDC behoudt zich het recht voor administratieve kosten in rekening te brengen.

13. Betaling
13.1 RDC zal de door Klant verschuldigde bedragen periodiek deugdelijk gespecificeerd en eventueel via een elektronische factuur, aan Klant in rekening brengen. Klant zal de verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen. Klant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van verschuldigde bedragen.
13.2 Indien Klant verschuldigde bedragen niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant onmiddellijk in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en over het openstaande, opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
13.3 Indien Klant één of meer van zijn (betalings)verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, kan RDC alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die noodzakelijkerwijs zijn gemaakt ter verkrijging van volledige voldoening bij Klant vorderen. De door Klant verschuldigde kosten bedragen in ieder geval minimaal 10% van de openstaande vordering. Indien RDC aantoont hogere incassokosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, kan RDC deze aanvullende kosten ook in rekening brengen bij Klant.
13.4 Betaling zal plaatsvinden via automatische incasso. Klant zal hiertoe tijdig, tot wederopzegging, aan RDC een rechtsgeldige doorlopende machtiging afgeven om verschuldigde bedragen periodiek af te schrijven. Deze machtiging correspondeert met het unieke machtigingskenmerk(mandaat) welke RDC aan Klant kenbaar maakt. RDC zal de factuur minimaal 10 (tien) dagen voor de incassodatum naar het door Klant opgegeven e-mailadres verzenden.
13.5 Door Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.6 Bezwaren tegen facturen worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum met schriftelijke motivering door Klant bij RDC worden ingediend. Bezwaren laten de volledige betalingsverplichting van Klant onverlet. RDC zal ten onrechte gefactureerde bedragen aan Klant terugstorten, zonder renteopslag.
13.7 Klant stelt RDC in staat facturen in digitale vorm (bijv. pdf) aan te reiken. Klant zal deze factuur behandelen als ware het op papier verstuurd. Klant is verplicht een e-mailadres aan RDC ter beschikking te stellen waarna RDC digitale facturen kan toe sturen.
13.8 Indien de administratie van Klant bepaalde vereisten stelt aan facturen, zoals vermelding van een PO-nummer (Purchase Order), draagt Klant zorg dat de door RDC benodigde gegevens steeds tijdig, uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de nieuwe contractstermijn, aan RDC zijn aangeleverd, bij gebreke waarvan RDC de Dienstverlening mag opschorten, onverminderd haar overige rechten.
13.9 RDC mag extra kosten in rekening brengen indien Klant wenst af te wijken van de betalingsvoorwaarden genoemd in de paragrafen 13.4 en 13.7.

14. Publicatie
14.1 Klant zal geen mededelingen doen over of met betrekking tot het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, de relatie met RDC, de Dienstverlening als geheel of onderdelen daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RDC. RDC kan aan toestemming voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld een financiële vergoeding voor RDC.
14.2 Bij gebruik van gegevens die door RDC zijn verstrekt, vrijwaart Klant RDC voor aanspraken, schade en kosten als gevolg van onvolledigheid van, of gebrekkigheid in de door of namens Klant verstrekte informatie.

15. Opschorting en ontbinding
15.1 Klant heeft het recht om, zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan RDC, de overeenkomst geheel te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming van RDC in de nakoming van haar wezenlijke verplichtingen. Het recht van ontbinding ontstaat slechts indien Klant RDC binnen een redelijke termijn en gedetailleerd schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn van ten minste dertig (30) dagen ter zuivering van de tekortkoming, en RDC ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
15.2 RDC heeft het recht om, zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd RDC´s overige rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat Klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
15.3 RDC heeft het recht om, zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst te ontbinden in geval: (i) RDC gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Klant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder naar aanleiding van een kredietwaardigheidscontrole, (ii) Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, voor zover de verplichting voor herstel vatbaar is, nadat RDC Klant eerst een schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd waarin RDC Klant een redelijke termijn van ten hoogste veertien (14) dagen voor herstel heeft gegeven, en Klant de tekortkoming niet binnen deze termijn heeft hersteld, (iii) faillissement of surseance van betaling wordt uitgesproken of door Klant wordt aangevraagd en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van Klant, of in geval RDC Klant bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft, of (iv) zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan RDC zich bij de levering van de Dienstverlening bedient of zich pleegt te bedienen, of bij wijziging van toepasselijke wet- of regelgeving, steeds welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
15.4 In geval van ontbinding of afloop van de overeenkomst zijn alle schuldvorderingen die RDC jegens Klant heeft of verkrijgt onmiddellijk en volledig opeisbaar.
15.5 Indien RDC op het moment van ontbinding al een gedeelte van de Dienstverlening heeft geleverd, zullen dit gedeelte van de Dienstverlening en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van de ongedaanmakingsverplichting zijn, tenzij Klant bewijst dat RDC ten aanzien van een wezenlijk deel van de geleverde Dienstverlening in verzuim is. Bedragen die voor ontbinding van de overeenkomst zijn gefactureerd in verband met naar behoren geleverde Dienstverlening blijven verschuldigd.

16. Aansprakelijkheid
RDC is jegens de Klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
16.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde Dienstverlening geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 7 (Garantie).
16.2 RDC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Uitgesloten is aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies of verminking van gegevens, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
16.3 De totale aansprakelijkheid van RDC, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Dienstverlening bedongen prijs (excl. btw), althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de vergoeding van de directe schade gesteld op maximaal het bedrag van de voor die Dienstverlening bedongen prijs voor één jaar (excl. btw), althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De totale vergoeding zal in ieder geval niet meer bedragen dan het laagste van de volgende bedragen: (i) € 50.000,-, of (ii) het bedrag dat de verzekering van RDC zal uitkeren voor het relevante schadegeval.
16.4 De aansprakelijkheid van RDC wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant RDC binnen een redelijke tijd en gedetailleerd schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn van ten minste dertig (30) dagen ter zuivering van de tekortkoming en RDC ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
16.5 Een Klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst is aansprakelijk voor alle daaruit voor RDC voortvloeiende schade.
16.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid beschreven in dit artikel zijn niet van toepassing indien de aansprakelijkheid van RDC het gevolg is van opzet of grove roekeloosheid door RDC, waaronder begrepen leidinggevenden of het management van RDC.
16.7 Klant vrijwaart RDC voor alle aanspraken van derden wegens een tekortkoming in de Dienstverlening, welke Dienstverlening (gedeeltelijk) onderdeel uitmaakt van de door Klant aan een derde (met toestemming van RDC) geleverde dienstverlening.

17. Overmacht
17.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RDC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RDC niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder werkstakingen in het bedrijf van RDC, stroringen van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, gebreken in systemen, apparatuur of zaken van derden waarvan RDC voor de Dienstverlening afhankelijk is, wijzigingen in van overheidswege opgelegde wet- en regelgeving, en overmacht van haar licentiegevers en/of toeleveranciers.
17.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van RDC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RDC niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Paragraaf 15.5 is van overeenkomstige toepassing.
17.3 Overmacht van Klant ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichtingen onder de overeenkomst.

18. Privacy, gegevensverwerking, en beveiliging
18.1 Partijen zullen hun verplichtingen uit hoofde van toepasselijk privacy wet- en regelgeving, waaronder de AVG en UAVG, nakomen.
18.2 Middels het tot stand komen van de overeenkomst tussen Klant en RDC, geeft Klant toestemming voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor die handelingen uit de overeenkomst waar RDC gezien wordt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
18.3 Indien RDC dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal Klant RDC desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van privacy wet- en regelgeving, waaronder de AVG en UAVG.
18.4 Indien en voor zover RDC in het kader van de Dienstverlening als verwerker in de zin van de AVG persoonsgegevens zal ontvangen en verwerken ten behoeve van Klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten op basis van de generieke verwerkersovereenkomst van RDC.
18.5 Onverminderd het hiervoor bepaalde ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de Dienstverlening van RDC door of ten behoeve van Klant worden verwerkt, bij Klant. Klant staat er jegens RDC voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn, en gebruik op grond van de overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden.
18.6 Indien RDC op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. RDC staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. De doeltreffendheid is ter beoordeling van Klant. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een passend niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
18.7 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten kan RDC Klant toegangs- of identificatiecodes toewijzen. RDC kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Klant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. RDC is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van RDC.

19. Vertrouwelijke informatie en niet-overnamebeding
19.1 RDC en Klant dragen zorg dat alle, voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie, alsmede de gegevens welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, geheim zal blijven zowel tijdens als tot 2 jaar na einde van de overeenkomst en alleen met werknemers, adviseurs en derden zal worden gedeeld die toegang tot de informatie nodig hebben voor het (adviseren over het) gebruik van de Dienstverlening of het uitvoeren van de overeenkomst. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien dit door een der partijen als zodanig schriftelijk is aangeduid of uit de aard van de informatie voortvloeit. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie (i) die moet worden verstrekt om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of een bevel of verzoek van een bevoegde toezichthouder of rechter, op voorwaarde dat de andere partij zo spoedig als toegestaan wordt ingelicht over de (voorgenomen) verstrekking, of (ii) die van algemene bekendheid is zonder dat deze geheimhoudingsverplichting is geschonden.
19.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

20. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting
20.1 Op deze algemene voorwaarden, op elke offerte, aanbieding of anderszins juridisch bindend document en op elke overeenkomst tussen RDC en Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2 De geschillen welke tussen RDC en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdende met een door RDC met Klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen onmiddellijk na het ontstaan door werknemers en/of andere medewerkers van partijen ter kennis van hun management worden gebracht. Voordat een der partijen een geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter ter beoordeling voorlegt zullen partijen op managementniveau het gerezen geschil door middel van onderhandelen trachten te beslechten.
20.3 Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen, tenzij tussen partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. Wordt bewezen dat de partij, door wiens toedoen het geschil is ontstaan, de vertrouwelijkheid niet is nagekomen, verliest die partij al haar rechten en wordt schadeplichtig.
20.4 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. In afwijking hierop heeft RDC het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
21.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zijn terug te vinden op www.rdc.nl. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
21.2 RDC kan van tijd tot tijd wijzigingen dan wel aanvullingen in deze algemene voorwaarden aanbrengen. De gewijzigde algemene voorwaarden RDC zullen dan van toepassing zijn, tenzij Klant tegen eventuele wijzigingen die nadelig zijn voor Klant, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar maakt. Indien Klant bezwaar maakt is RDC gerechtigd de overeenkomst op te zeggen na schriftelijke kennisgeving aan Klant, zonder schadeplichtig te zijn.

Januari 2024

Heb je een vraag of opmerking,
of ben je op zoek naar advies?
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type int in <b>C:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\rdc\footer.php</b> on line <b>34</b><br />
Bel ons

Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 uur kun je ons telefonisch bereiken.

020 - 644 55 53
Stuur een mail

Op de eerstvolgende werkdag neemt een medewerker van de servicedesk contact met je op over jouw bericht.

servicedesk@rdc.nl