<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type int in <b>C:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\rdc\includes\page-intro.php</b> on line <b>91</b><br />
Gebruiksvoorwaarden VIN

Gebruiksvoorwaarden VIN

   Gebruiksvoorwaarden VIN  

 

Voorwaarden voor levering VIN/meldcode aan afnemers daarvan

1. RDC dienstverlening en het gebruik van het Voertuig Identificatienummer (VIN; Vehicle Identification Number)
RDC verstrekt via diverse soorten dienstverlening het VIN aan haar afnemers. Met ingang van 1 januari 2021 zijn
vernieuwde voorwaarden van de RDW, de Dienst Wegverkeer, van kracht die bepalen aan wie en met welk doel RDC
het VIN uit het kentekenregister van de RDW mag verstrekken. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over
VIN, wordt daaronder ook de meldcode (laatste vier cijfers van het VIN) als zelfstandig gegeven begrepen. De
hieronder vermelde voorwaarden zijn een directe vertaling van de vernieuwde RDW- voorwaarden
(Gebruiksvoorwaarden) en hebben een wettelijke basis.

2. Afnemer
RDC verstrekt het VIN aan haar afnemers binnen de voertuigbranche (Afnemer(s)). Onder Afnemers worden
verstaan: zakelijke partijen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, werkzaam binnen de voertuigbranche (bij
voorkeur voorzien van een geldige RDW-erkenning), die op professionele wijze werkzaam zijn en die het VIN nodig
hebben om een voertuig welke zij in het kader van hun professie ter beschikking (gesteld) hebben (gekregen), te
kunnen identificeren, voornamelijk, maar niet uitsluitend:

  • autobedrijven en dealers die het VIN gebruiken voor het bestellen van onderdelen voor een voertuig
    waarvoor zij van de klant een verzoek hebben ontvangen;
  • importeurs die het VIN gebruiken als controlemiddel voor garanties, terugroepacties en aansprakelijkheden;
  • organisaties betrokken bij het bestrijden van fraude met voertuigen die het VIN gebruiken in het kader van het opsporen en bestrijden van die fraude;
  • verzekeraars en gevolmachtigden, partijen actief in de aankoopfinanciering van voertuigen, schadeherstelbedrijven en expertiseorganisaties.

Niet-zakelijke partijen, zoals natuurlijke personen, kunnen geen afnemer zijn van het VIN.

3. Gebruiksdoel en -voorwaarden
Het VIN mag slechts en alleen worden gebruikt als controlemiddel, ter identificatie van een voertuig (Gebruiksdoel).
De Afnemer van het VIN voert een dusdanige administratie dat de Afnemer te allen tijde achteraf kan aantonen dat
het VIN conform het Gebruiksdoel is gebruikt.
Het VIN wordt door de Afnemer slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het Gebruiksdoel waarvoor het
VIN is ontvangen en moet daarna terstond worden verwijderd en vernietigd. Het aanleggen van bestanden met VIN’s
zonder relatie met het Gebruiksdoel is verboden.
Indien door een Afnemer het VIN wordt verstrekt aan haar leveranciers, legt zij deze bedrijven schriftelijk dezelfde
eisen op als voor haarzelf gelden conform deze Gebruiksvoorwaarden en met inachtneming van het Gebruiksdoel. De
Afnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor een juist gebruik, ook door haar leveranciers. Doorlevering aan partijen
die niet voldoen aan de definitie van Afnemer, zoals natuurlijke personen, is verboden.

4. Toezicht RDW
De RDW voert gericht toezicht uit op het juiste gebruik door Afnemers van het VIN conform het Gebruiksdoel. RDC
is verplicht om op verzoek van de RDW te rapporteren aan wie, op welke momenten, welke kenteken/VIN
combinaties zijn geleverd. De Afnemer is wettelijk verplicht mee te werken aan het toezicht dat de RDW op het
gebruik van het VIN door de Afnemer wil uitoefenen. Eventuele consequenties van het gebruik van het VIN anders
dan het Gebruiksdoel, kunnen door RDW direct opgelegd worden aan Afnemer.

5. Inwerkingtreding en toepasbaarheid
Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2021, en zijn per die datum van toepassing op alle
dienstverlening van RDC waarmee het VIN wordt verstrekt aan Afnemers.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn schriftelijk toegestuurd (per e-mail / post) en zijn gepubliceerd op www.rdc.nl.

6. Akkoordverklaring Gebruiksvoorwaarden
Door middel van het aanvragen en het ontvangen van het VIN uit de RDC registratie verklaart Afnemer akkoord te
gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, en deze onverkort en volledig te zullen toepassen.

Heb je een vraag of opmerking,
of ben je op zoek naar advies?
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type int in <b>C:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\rdc\footer.php</b> on line <b>34</b><br />
Bel ons

Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 uur kun je ons telefonisch bereiken.

020 - 644 55 53
Stuur een mail

Op de eerstvolgende werkdag neemt een medewerker van de servicedesk contact met je op over jouw bericht.

servicedesk@rdc.nl